dadas3

dadas3

planlama,örgütleme,yöneltme,eşgüdüleme,kontrol

PLANLAMA:Planlama girişimin tümünü ya da herhangi bir birimini ilgilendiren geleceğe yönelik alternatif hareket biçimleri arasında bir seçim yapmaktır. Diğer yönetim işlevleri yöneticinin geliştirdiği planlara bağlıdır. Planlar girişim amaçlarını ve bu amaçlar çatısı altında toplanan birimler için kararlaştırılan amaçları kapsar. Planlama büyük ölçüde karar verme aşamalarından oluşur. Aslında seçenekler arasında tercih kararları vermek sorunun son aşaması olup işletmeci için seçeneklerin bulunmadığı pek az karar alanı mevcuttur.
Planlama önceden ne yapılacağına nasıl yapılacağına ne zaman yapılacağına ve bunları kimin yapacağına karar vermektir. Planlama örgüt faaliyetlerini önceden tanımlanmış ve kararlaştırılmış amaçlara doğru yöneltir. Eğer bir örgütte planlama yoksa örgüt faaliyetleri gelişigüzel bir hal alır. Etkili bir planlama geçmiş bilgilerin analizini mevcut durum içinde karar verilmesini ve geleceğe dönük değerlemeyi gerektirir.
ÖRGÜTLEME:Yönetim fonksiyonlarının ikincisi örgütleme işlevidir. Örgütleme yöneticinin işletmeyi amaçlarına yöneltmek için başvurduğu bir araçtır. Yüksek yönetimin örgütleme işlevi bir işletme örgütü içerisinde uygulanan faaliyetleri saptamak bunları gruplandırmak ve yönetim işlevi ile ilgili yetki ve sorumluluğu organlara devretmektir. Ortak çaba sarfıyla bir işi başarmak için biraraya gelen ve her birinin bir faaliyet bütünü içinde belirli görev sorumluluk ve yetkileri bulunan bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiyi temsil eden yapıya örgüt denir. Örgütleme ise beşeri fiziksel ve teknik olanakları ve araçları işletmenin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde düzenlemek ve hizmete koymaktır. İyi bir örgüt işletmenin amacına göre gelişebilen örgüttür. Gelişen bir işletmede dikey ve yatay iki türlü büyüme söz konusudur. Yeni yönetim basamaklarının ortaya çıkması dikey bir büyüme yeni işletme işlevlerinin ortaya çıkması yatay bir büyümedir. Örgütleme;
---planlanmış amaçlara ulaşmak için gerekli olan özel faaliyetlerin saptanması
---bu faaliyetlerin mantıklı bir yapı içinde gruplandırılması
---faaliyetlerin özel pozisyon ve kişilere tayini dir
YÖNELTME:Yönetimde planlama ve örgütleme işlevlerinden sonra sıra kurulan sistemin harekete geçirilmesine gelmiştir. İşletmenin başında bulunan yönetici planını yaptıktan ve ulaşılmak istenen amaçlara göre örgütlemeyi tamamladıktan sonra harekete geçmeye hazır hale gelmiştir. İşte bu işi yerine getirecek olan işlev yöneltme işlevidir. Yönetim işlevlerinde beşeri yapısı ağır olan öğedir. İşletmede yöneltilmek istenen öğe insandır. Bir yönetici çalışanları yönlendirmek için onları güdüler teşvik öğelerini kullanır onlarla iletişim kurar ve onlara önderlik eder. Yöneticilerin emir ve direktiflerini astlara iletmek ve astlarını daha verimli çalışmaya güdülemek için onların gereksinim ve ihtiyaçlarını öğrenmek için iyi bir iletişim sistemine ihtiyaç vardır. Yöneltme önceden saptanmış amaçlara ulaşmak için planların uygulanması ve örgütlenmiş kaynakların gerçek hareket ve faaliyetlerde kullanılması işlemidir. Yöneltme işlevinde temel ilkeler;
1)Amaçların uyumlaştırılması ilkesi:Bireylerin işten ve işletmeden beklentileri ile işletmenin beklediği amaçların birbirleriyle uyumlaştırılması işyeri atmosferinin de olumlu olması için önemli bir etkendir.
2)Kumanda birliği ilkesi: Her işgörenin ancak bir amirden emir almasının uygun olduğunu ifade eder.
3)İşe alıştırma(oryantasyon): yapılacak işin hangi teknik koşullar içerisinde gerçekleştirileceği kimlerden emir alınacağı ve işyerinde görülmekte olan faaliyetlerin hangi temel hedefler doğrultusunda sürdürüldüğü yolunda bilgilerin sistemli bir biçimde yeni işgörene verilmesi işlerini kapsamaktadır.
Yöneltme işlevinin temel süreçleri; Güdüleme, bir veya birden çok insanı belirli bir yöne doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Disiplin ise örgüt için gereken kural standart ve işlem dizilerini birey ve guruplara benimsetmek ve onların uygun davranmalarını sağlamaktır.
EŞGÜDÜMLEME: Yönetim fonksiyonlarının dördüncüsü ise eşgüdümlemedir. Örgütsel amaçların elde edilmesinde farklılaştırılmış eylemlerin uyum içinde birleştirilmesi ve ayarlanması sürecine eşgüdümleme adı verilir Yönetimde eşgüdümleme insanların çabalarını birleştirmeyi zaman bakımından ayarlamayı ortak amaçlara ulaşmak için yürütülen faaliyetlerin birbirlerini izlemelerini bütünleşmelerini sağlamaktır. Bir yöneticinin niteliğini ve kalitesini belirleyen en önemli öğe onun eşgüdümleme yeteneğidir Eşgüdümleme yönetimin görevidir. Astların da bu görev de payı vardır. Her ast yaptığı işin değerinin yaptığı işe olan etkisinin ve katkısının bilincine varmalı ve eylemlerini buna göre eşgüdümlemelidir.
KONTROL:Kontrol, yönetim işlevlerinden sonuncusu ve sürekli olanıdır. Yönetim sürecinin tamamlanması kontrolün başarılmasıyla mümkün olur. Kontrol;
a- Gerçekleşen durumun planlarla karşılaştırılması ve
b- Gerçekleşen durum, planlardan saptığı taktirde gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla ilgilidir. Üretilen mamüllerin nicelik, kalite, zaman ve maliyet öğelerinin standartlara uymadığı saptandığında, verilen standartlara ulaşamayan kişiler üzerinde durularak onların kendilerini düzeltmelerine fırsat verilebilir. Bu şekilde sağlanan kontrol “Dolaylı Kontrol” (İnformel, Hissettirmeden) adıyla bilinmektedir. Standartlara ulaşamayan yöneticilerin yerine daha iyi yetişmiş, beceri sahibi yöneticiler atanarak, yeni ilkeler uygulanmak sureti ile kötü yönetimin yetersizliği ortadan kaldırılmaya çalışılıyorsa, bu durumda “Doğrudan Kontrol” (Formel) söz konusu olmaktadır.
İşletme yönetimi konusunda sahip olunan bilgiler etrafında çağdaş yönetsel kavramları daha iyi anlayabilmek için, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini incelemek gerekir. Yönetim düşünce sisteminin tarihsel gelişimini;

1- Bilimsel Yönetim öncesi dönem
2- Klasik (geleneksel) yönetim düşüncesi
3- Neoklasik/Davranışsal yönetim düşüncesi
4- Modern Yönetim düşüncesi
biçiminde incelemede yarar görülmektedir.
aysegul isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

dadas3
Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !